Results for the Adamawa Region

PAUL BIYA 80.88% MAURICE KAMTO 2% CABRAL LIBII 11.30% GARGA HAMAN 0.27% AKERE MUNA 0.21% NDIFOR FRANKLINE NDIFOR 0.56% SERGE…

PAUL BIYA 80.88%

MAURICE KAMTO 2%

CABRAL LIBII 11.30%

GARGA HAMAN 0.27%

AKERE MUNA 0.21%

NDIFOR FRANKLINE NDIFOR 0.56%

SERGE ESPOIRE MATOMBA 0.55%

JOSHUA OSIH 1.88%

ADAMOU NDAM NJOYA 0.27%